Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje I dodatno radon angažovanje kod korisnika javnih sredstava  (“Sl. Glasnik RS”, br.159/2020)

Stručna  spremaVisokaVišaSrednjaNižaUkupno
Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija19 6 25
Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme  9   3   12
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme  27   6   33
Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa)     
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini  1   2   3
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini  1     1
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini     

Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.

Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić

SPISAK SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

REDNI BROJ  IME  I  PREZIME  ZVANJE  RADNO MESTO
1Muamera KoraćSamostalni savetnikRukovodilac Odeljenja za terensku i kancelarijsku kontrolu
2Denis  ErovićSamostalni savetnikŠef Odseka kancelarijske kontrole
3Vahedin  BogućaninSavetnikPoreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige
4Esmin  VučeljSavetnikInspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika
5Anela  AlilovićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava
6Enisa  NicevićSavetnikPoreski inspektor
7Samir  BuhićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige
8Alida  NezirovićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava
9Džemil  ImamovićSamostalni savetnikŠef odseka terenske kontrole
10Almir  ŠaćirovićSavetnikPoreski inspektor
11Enes  KršićSavetnikPoreski inspektor
12Jasmin KoraćSavetnikPoreski inspektor
13Adnan KomatinaMlađi savetnikPoreski inspektor
14Enis KolićSamostalni savetnikRukovodilac Odeljenja za naplatu, poresko.rač. finanije I izveštavanje
15Svetlana  VeljkovićSamostalni savetnikŠef Odseka za naplatu, poresko računovovodstvo I izveštavanje
16Hatidža  NedžipašićSavetnikInspektor prinudne naplate
17Emir  HajrovićSavetnikPoreski inspektor kontrole poreskih prijava
18Aladin  BrunčevićSavetnikInspektor prinudne naplate na pokretnim I nepokretnim stvarima
19Milena  RajovićSavetnikInspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika

Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.

Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić                                                                    

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

            Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) član 3 Uredba o internom konkursu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2016),  i člana 4 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2016),  konkursna Komisija za sprovođenje internog konkursa, oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

 

I  Organ u kome se radno mesto popunjava: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

II  Radno mesto koje se popunjava: Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

Na radnom mestu Poreski inspektor kancelrijske kontrole, kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zvanja, stručne osposobljenosti za obavljanje poslova navedenog radnog mesta , kao i uslova u pogledu stručne spreme:

Potrebno zvanje: Mlađi savetnik

            Opis poslova Vodi postupak za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za fizička lica i drugih lokalnih javnih prihoda, vrši kontrolu ispravnosti i tačnosti podnetih poreskih prijava, vodi upravni postupak po zahtevima poreskih obveznika, vodi evidenciju primljenih rešenja od SUD-a i ugovora od javnih beležnika i sprovodi postupak kancelarijske kontrole po osnovu istih, vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte, razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbama u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe drugostepenog postupka, pruža stručnu pomoć organu lokalne samouprave koji rešava u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rešenja,  pravi analize i izveštaje  iz svog delokruga, daje mišljenje  po podnetim zahtevima za preknjižavanje, povraćaj i izdavanje uverenja, priprema, daje mišljenja i sarađuje sa drugim organima za izradu radnih verzija, nacrta i predloga opštih akata i akata čiji je predlagač Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, koordinira i učestvuje u upravnim poslovima i izrađuje pojedinačne akte, priprema i daje predloge za izradu elaborata, studija, programa, planova i izveštaja,obavlja i  druge poslove po nalogu načelnika Uprave  i neposrednog rukovodioca.

            Uslovi u pogledu stručne spreme: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetupravnog ili ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, i završen pripravnički staž, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

            Potreban broj službenika: 1

III  Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, rešenjem broj 112-47/18 od 16.05.2018.godine.

            IV  U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl.glasnik RS” br. 80/02…..30/18), Zakona poreza na imovinu (“Sl.glasnik RS”br.26/01, 68/14-dr zakon)

             V    Mesto rada: Novi Pazar, ulica 7 Juli bb.

             VI  Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana (petnaest) dana od dana kada je interni konkurs objavljen. Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

VII   Rok za podnošenje prijava počinje 17.05.2018.godine i ističe  31.05.2018.godine.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Mirsada Numanović  e-mail:

mirsada. imamovic.@novipazar.org.rs, broj telefona 020/320-787.

IX   Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, sa naznakom “Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu “.

X   Datum oglašavanja: 17.05.2018.godine.

            XI Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

  1. overena fotokopija diplome o školskoj spremi;
  2. fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
  3. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu;
  4. izvod iz Matične knjige rođenih;
  5. uverenje o državljanstvu;
  6. uverenje o da lice nije pravosnažno osuđivano, na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

            XIII Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Interni konkurs komisija će, dana 1.06.2018. godine u 12:00 sati, razmotriti sve pristigle prijave i dokaze i sačiniti listu kandidata među kojima će se sprovoditi izborni postupak. Listu kandidata potpisuju svi članovi komisije. Na listi kandidata za izbor naćiće se samo kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju , o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem i sa kojima će se obaviti usmeni razgovor u kojem će se oceniti one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata.

            Prijave kandidata koje su neblagovremene i nedopuštene; prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove; prijave kandidata koji nisu dostavili sve potrebne dokaze uz prijavu, konkursna Komisija odbacuje zaključkom.

XIV Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

 NAPOMENA: Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

BROJ: 111-1/18

DATUM: 16.05.2018.godine

NOVI PAZAR

N A Č E L N I K,

Mirzet Bojadžić, dipl.ecc