Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada novog pazara

            Na osnovu člana 6.stav 5 do 7. i člana 7a stav 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 i 68/14-dr.zakon), člana 20. stav 1. tačka 4. i člana 23. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/07, 83/14-dr.zakon i 101/16-dr.zakon) i člana 15. stav 1. tačka 5. i člana 41. stav 1. tačka 3. i tačka 16. Statuta grada Novog Pazara („Sl.list grada Novi Pazar“ br. 4/13-prečišćen tekst, 8/14, 01/2015, 6/16 i „Sl.glasnik RS“, br.80/16 – odluka US), Skupština grada Novog Pazara na sednici održanoj dana 15.11.2017. godine, donela je

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018.GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, koja će služiti kao osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Novog Pazara.

Član 2.

Konstatuje se da je, za utvrđivanje poreza na imovinu, na teritoriji grada Novog Pazara određeno sedam zona, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Novog Pazara, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta i sedma zona.

Prva zona određena je za najopremljeniju zonu.

Prosečna cena utvrđena je po jednom m2.

Član 3.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018 .godinu na teritoriji grada Novog Pazara u prvoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………..…..27.613,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište………………………..1.582,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..1.385,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….92.046,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….82.841,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….180.208,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….46.024,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u drugoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………..26.695,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište……………………….….904,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…792,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….66.661,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….59.173,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….128.720,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………32.873,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u trećoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………….15.779,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište…………….……………….505,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………….…440,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………..52.599,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………….47.488,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti………………………….102.976,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta……………………………26.298,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u četvrtoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………………10.519,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………….……………307,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………..…….269,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………35.065,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………30.628,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………………68.651,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….19.723,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u petoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………..7.013,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….……….178,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….………155,00 dinara,
 • Stanovi………………………………….……………..23.377,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………….21.039,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………….…………..45.767,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………………13.149,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u šestoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………….5.995,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….…………50,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..………..44,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..15.341,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………………….13.806,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………..30.036,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………..9.862,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u sedmoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………………….3.835,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište…………………….……………….31,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…………….27,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..12.784,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………………….13.105,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………….25.028,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………….8.218,00 dinara.

Član 3.

            Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Novog Pazara (“Službeni list grada Novog Pazara” br.11/16).

            Ovu odluku objaviti u “Službenom listu grada Novog Pazara” i na zvaničnoj internet strani grada Novog Pazara.

Član 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu grada Novog Pazara” a primenjivaće se od 01.01.2018.godine.

Broj: 436-1/17

U Novom Pazaru, dana 15.11.2017.godine

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

                                                                                                 PREDSEDNICA

                                                                                 Ifeta Radončić,dipl.ecc

 

Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se poreski obveznici da, shodno članu 73.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu tražiti reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga u rate.

Poreski obveznici mogu tražiti odlaganje plaćanja poreskog duga u 2 do 60 mesečnih rata, u zavisnosti od poreskog duga, i to:

Pravna lica:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 1.000.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Preduzetnici:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 300.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Fizička lica:

1.Do 50.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 200.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Odlaganje može da se traži na najmanje 2 rate.

– Poreski obveznici-pravna lica i preduzetnici čiji glavni dug prelazi 1.500.000 dinara i fizička lica čiji glavni dug prelazi 200.000 dinara, dužni su uz zahtev da podnesu sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza.

– Poreskim obveznicima, koji redovno izmiruju obaveze, otpisuje se 50% kamate, dok se preostalih 50% kamate plaća u mesečnim ratama uz glavni poreski dug.

– Za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, na preostali deo rata obračunava se kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS

– Za vreme trajanja odlaganja, poreski obveznici su dužni da redovno izmiruju rate reprograma, dospele obaveze i kamatu na rate reprograma po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

Detaljnije informacije poreski obveznici mogu dobiti u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara ul.7.Jli bb, u Odseku za naplatu, poresko računovodstvo i izveštavanje (kancelarija br.5).

 

Obaveštenje uprave za naplatu javnih prihoda grada novog pazara

Republika Srbija

Grad Novi Pazar

 

 

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda
7. Juli bb 2, tel.: 020/320-787

PIB: 104004496, MAT.BR.: 07192061

web:lpa.novipazar.rs, e-mail: lpanpaz@mts.rs
Novi Pazar: 20.02.2017.god.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Obaveštavaju se građani da će Gradska uprava za naplatu javnih prihoda vršiti inspekciski nadzor stambeno poslovnog i garažnog prostora  počev od 01.03.2017 god. Inspekciski nadzor vrši će se u naseljima Lug 3, Šutenovac, Mur i  Svojbor.

Pozivaju se svi poreski obveznici koji imovinu steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige-pravna lica i preduzetnici, dužni su da do 31. marta svake godine, podnesu poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Apelujemo na građane da podnesu poreske prijave za porez na imovinu za nepokretnosti za koje nije utvrđena obaveza poreza Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Kao i da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje poseduju a nisu prijavili, kako protiv istih ne bi bile podnete prekršajne prijave jer su propisane visoke kazne, koje za fizička lica iznose od 5.000-150.000 dinara, za pravna lica 500.000 dinara i za preduzetnike 100.000 dinara.

Upozoravaju se poreski obveznici da redovno izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga-reprograma, koji su zaključili sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara a povodom lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara.

Poreskim obveznicima koji ne izmire svoje rate po osnovu reprograma, Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda će izvršiti raskid reprograma i prinudno naplatiti neizmirene obaveze.