Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se poreski obveznici da, shodno članu 73.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu tražiti reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga u rate.

Poreski obveznici mogu tražiti odlaganje plaćanja poreskog duga u 2 do 60 mesečnih rata, u zavisnosti od poreskog duga, i to:

Pravna lica:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 1.000.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Preduzetnici:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 300.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Fizička lica:

1.Do 50.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 200.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Odlaganje može da se traži na najmanje 2 rate.

– Poreski obveznici-pravna lica i preduzetnici čiji glavni dug prelazi 1.500.000 dinara i fizička lica čiji glavni dug prelazi 200.000 dinara, dužni su uz zahtev da podnesu sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza.

– Poreskim obveznicima, koji redovno izmiruju obaveze, otpisuje se 50% kamate, dok se preostalih 50% kamate plaća u mesečnim ratama uz glavni poreski dug.

– Za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, na preostali deo rata obračunava se kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS

– Za vreme trajanja odlaganja, poreski obveznici su dužni da redovno izmiruju rate reprograma, dospele obaveze i kamatu na rate reprograma po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

Detaljnije informacije poreski obveznici mogu dobiti u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara ul.7.Jli bb, u Odseku za naplatu, poresko računovodstvo i izveštavanje (kancelarija br.5).

 

Obaveštenje uprave za naplatu javnih prihoda grada novog pazara

Republika Srbija

Grad Novi Pazar

 

 

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda
7. Juli bb 2, tel.: 020/320-787

PIB: 104004496, MAT.BR.: 07192061

web:lpa.novipazar.rs, e-mail: lpanpaz@mts.rs
Novi Pazar: 20.02.2017.god.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Obaveštavaju se građani da će Gradska uprava za naplatu javnih prihoda vršiti inspekciski nadzor stambeno poslovnog i garažnog prostora  počev od 01.03.2017 god. Inspekciski nadzor vrši će se u naseljima Lug 3, Šutenovac, Mur i  Svojbor.

Pozivaju se svi poreski obveznici koji imovinu steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige-pravna lica i preduzetnici, dužni su da do 31. marta svake godine, podnesu poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Apelujemo na građane da podnesu poreske prijave za porez na imovinu za nepokretnosti za koje nije utvrđena obaveza poreza Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Kao i da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje poseduju a nisu prijavili, kako protiv istih ne bi bile podnete prekršajne prijave jer su propisane visoke kazne, koje za fizička lica iznose od 5.000-150.000 dinara, za pravna lica 500.000 dinara i za preduzetnike 100.000 dinara.

Upozoravaju se poreski obveznici da redovno izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga-reprograma, koji su zaključili sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara a povodom lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara.

Poreskim obveznicima koji ne izmire svoje rate po osnovu reprograma, Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda će izvršiti raskid reprograma i prinudno naplatiti neizmirene obaveze.