Obaveštenje

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

            Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) član 3 Uredba o internom konkursu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2016),  i člana 4 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2016),  konkursna Komisija za sprovođenje internog konkursa, oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

 

I  Organ u kome se radno mesto popunjava: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

II  Radno mesto koje se popunjava: Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

Na radnom mestu Poreski inspektor kancelrijske kontrole, kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zvanja, stručne osposobljenosti za obavljanje poslova navedenog radnog mesta , kao i uslova u pogledu stručne spreme:

Potrebno zvanje: Mlađi savetnik

            Opis poslova Vodi postupak za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za fizička lica i drugih lokalnih javnih prihoda, vrši kontrolu ispravnosti i tačnosti podnetih poreskih prijava, vodi upravni postupak po zahtevima poreskih obveznika, vodi evidenciju primljenih rešenja od SUD-a i ugovora od javnih beležnika i sprovodi postupak kancelarijske kontrole po osnovu istih, vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte, razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbama u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe drugostepenog postupka, pruža stručnu pomoć organu lokalne samouprave koji rešava u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rešenja,  pravi analize i izveštaje  iz svog delokruga, daje mišljenje  po podnetim zahtevima za preknjižavanje, povraćaj i izdavanje uverenja, priprema, daje mišljenja i sarađuje sa drugim organima za izradu radnih verzija, nacrta i predloga opštih akata i akata čiji je predlagač Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, koordinira i učestvuje u upravnim poslovima i izrađuje pojedinačne akte, priprema i daje predloge za izradu elaborata, studija, programa, planova i izveštaja,obavlja i  druge poslove po nalogu načelnika Uprave  i neposrednog rukovodioca.

            Uslovi u pogledu stručne spreme: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetupravnog ili ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, i završen pripravnički staž, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

            Potreban broj službenika: 1

III  Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, rešenjem broj 112-47/18 od 16.05.2018.godine.

            IV  U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl.glasnik RS” br. 80/02…..30/18), Zakona poreza na imovinu (“Sl.glasnik RS”br.26/01, 68/14-dr zakon)

             V    Mesto rada: Novi Pazar, ulica 7 Juli bb.

             VI  Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana (petnaest) dana od dana kada je interni konkurs objavljen. Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

VII   Rok za podnošenje prijava počinje 17.05.2018.godine i ističe  31.05.2018.godine.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Mirsada Numanović  e-mail:

mirsada. imamovic.@novipazar.org.rs, broj telefona 020/320-787.

IX   Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, sa naznakom “Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu “.

X   Datum oglašavanja: 17.05.2018.godine.

            XI Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

 1. overena fotokopija diplome o školskoj spremi;
 2. fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
 3. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu;
 4. izvod iz Matične knjige rođenih;
 5. uverenje o državljanstvu;
 6. uverenje o da lice nije pravosnažno osuđivano, na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

            XIII Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Interni konkurs komisija će, dana 1.06.2018. godine u 12:00 sati, razmotriti sve pristigle prijave i dokaze i sačiniti listu kandidata među kojima će se sprovoditi izborni postupak. Listu kandidata potpisuju svi članovi komisije. Na listi kandidata za izbor naćiće se samo kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju , o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem i sa kojima će se obaviti usmeni razgovor u kojem će se oceniti one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata.

            Prijave kandidata koje su neblagovremene i nedopuštene; prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove; prijave kandidata koji nisu dostavili sve potrebne dokaze uz prijavu, konkursna Komisija odbacuje zaključkom.

XIV Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

 NAPOMENA: Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

BROJ: 111-1/18

DATUM: 16.05.2018.godine

NOVI PAZAR

N A Č E L N I K,

Mirzet Bojadžić, dipl.ecc

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada novog pazara

            Na osnovu člana 6.stav 5 do 7. i člana 7a stav 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 i 68/14-dr.zakon), člana 20. stav 1. tačka 4. i člana 23. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/07, 83/14-dr.zakon i 101/16-dr.zakon) i člana 15. stav 1. tačka 5. i člana 41. stav 1. tačka 3. i tačka 16. Statuta grada Novog Pazara („Sl.list grada Novi Pazar“ br. 4/13-prečišćen tekst, 8/14, 01/2015, 6/16 i „Sl.glasnik RS“, br.80/16 – odluka US), Skupština grada Novog Pazara na sednici održanoj dana 15.11.2017. godine, donela je

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018.GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, koja će služiti kao osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Novog Pazara.

Član 2.

Konstatuje se da je, za utvrđivanje poreza na imovinu, na teritoriji grada Novog Pazara određeno sedam zona, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Novog Pazara, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta i sedma zona.

Prva zona određena je za najopremljeniju zonu.

Prosečna cena utvrđena je po jednom m2.

Član 3.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018 .godinu na teritoriji grada Novog Pazara u prvoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………..…..27.613,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište………………………..1.582,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..1.385,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….92.046,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….82.841,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….180.208,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….46.024,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u drugoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………..26.695,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište……………………….….904,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…792,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….66.661,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….59.173,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….128.720,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………32.873,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u trećoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………….15.779,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište…………….……………….505,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………….…440,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………..52.599,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………….47.488,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti………………………….102.976,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta……………………………26.298,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u četvrtoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………………10.519,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………….……………307,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………..…….269,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………35.065,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………30.628,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………………68.651,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….19.723,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u petoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………..7.013,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….……….178,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….………155,00 dinara,
 • Stanovi………………………………….……………..23.377,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………….21.039,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………….…………..45.767,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………………13.149,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u šestoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………….5.995,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….…………50,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..………..44,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..15.341,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………………….13.806,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………..30.036,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………..9.862,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u sedmoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………………….3.835,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište…………………….……………….31,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…………….27,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..12.784,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………………….13.105,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………….25.028,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………….8.218,00 dinara.

Član 3.

            Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Novog Pazara (“Službeni list grada Novog Pazara” br.11/16).

            Ovu odluku objaviti u “Službenom listu grada Novog Pazara” i na zvaničnoj internet strani grada Novog Pazara.

Član 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu grada Novog Pazara” a primenjivaće se od 01.01.2018.godine.

Broj: 436-1/17

U Novom Pazaru, dana 15.11.2017.godine

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

                                                                                                 PREDSEDNICA

                                                                                 Ifeta Radončić,dipl.ecc

 

Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se poreski obveznici da, shodno članu 73.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu tražiti reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga u rate.

Poreski obveznici mogu tražiti odlaganje plaćanja poreskog duga u 2 do 60 mesečnih rata, u zavisnosti od poreskog duga, i to:

Pravna lica:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 1.000.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Preduzetnici:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 300.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Fizička lica:

1.Do 50.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 200.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Odlaganje može da se traži na najmanje 2 rate.

– Poreski obveznici-pravna lica i preduzetnici čiji glavni dug prelazi 1.500.000 dinara i fizička lica čiji glavni dug prelazi 200.000 dinara, dužni su uz zahtev da podnesu sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza.

– Poreskim obveznicima, koji redovno izmiruju obaveze, otpisuje se 50% kamate, dok se preostalih 50% kamate plaća u mesečnim ratama uz glavni poreski dug.

– Za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, na preostali deo rata obračunava se kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS

– Za vreme trajanja odlaganja, poreski obveznici su dužni da redovno izmiruju rate reprograma, dospele obaveze i kamatu na rate reprograma po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

Detaljnije informacije poreski obveznici mogu dobiti u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara ul.7.Jli bb, u Odseku za naplatu, poresko računovodstvo i izveštavanje (kancelarija br.5).

 

Obaveštenje uprave za naplatu javnih prihoda grada novog pazara

Republika Srbija

Grad Novi Pazar

 

 

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda
7. Juli bb 2, tel.: 020/320-787

PIB: 104004496, MAT.BR.: 07192061

web:lpa.novipazar.rs, e-mail: lpanpaz@mts.rs
Novi Pazar: 20.02.2017.god.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Obaveštavaju se građani da će Gradska uprava za naplatu javnih prihoda vršiti inspekciski nadzor stambeno poslovnog i garažnog prostora  počev od 01.03.2017 god. Inspekciski nadzor vrši će se u naseljima Lug 3, Šutenovac, Mur i  Svojbor.

Pozivaju se svi poreski obveznici koji imovinu steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige-pravna lica i preduzetnici, dužni su da do 31. marta svake godine, podnesu poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Apelujemo na građane da podnesu poreske prijave za porez na imovinu za nepokretnosti za koje nije utvrđena obaveza poreza Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Kao i da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje poseduju a nisu prijavili, kako protiv istih ne bi bile podnete prekršajne prijave jer su propisane visoke kazne, koje za fizička lica iznose od 5.000-150.000 dinara, za pravna lica 500.000 dinara i za preduzetnike 100.000 dinara.

Upozoravaju se poreski obveznici da redovno izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga-reprograma, koji su zaključili sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara a povodom lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara.

Poreskim obveznicima koji ne izmire svoje rate po osnovu reprograma, Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda će izvršiti raskid reprograma i prinudno naplatiti neizmirene obaveze.

 

 

 

 

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24