Na osnovu člana 6.stav 5 do 7. i člana 7a stav 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 i 68/14-dr.zakon), člana 20. stav 1. tačka 4. i člana 23. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/07, 83/14-dr.zakon i 101/16-dr.zakon) i člana 15. stav 1. tačka 5. i člana 41. stav 1. tačka 3. i tačka 16. Statuta grada Novog Pazara („Sl.list grada Novi Pazar“ br. 4/13-prečišćen tekst, 8/14, 01/2015, 6/16 i „Sl.glasnik RS“, br.80/16 – odluka US), Skupština grada Novog Pazara na sednici održanoj dana 15.11.2017. godine, donela je

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018.GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, koja će služiti kao osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Novog Pazara.

Član 2.

Konstatuje se da je, za utvrđivanje poreza na imovinu, na teritoriji grada Novog Pazara određeno sedam zona, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Novog Pazara, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta i sedma zona.

Prva zona određena je za najopremljeniju zonu.

Prosečna cena utvrđena je po jednom m2.

Član 3.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018 .godinu na teritoriji grada Novog Pazara u prvoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………..…..27.613,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište………………………..1.582,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..1.385,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….92.046,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….82.841,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….180.208,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….46.024,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u drugoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………..26.695,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište……………………….….904,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…792,00 dinara,
 • Stanovi………………………………………….66.661,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………….59.173,00 dinara
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….128.720,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………32.873,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u trećoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………….15.779,00 dinara
 • Poljoprivredno zemljište…………….……………….505,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………….…440,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………..52.599,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………….47.488,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti………………………….102.976,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta……………………………26.298,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u četvrtoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište……………………………10.519,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………….……………307,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………..…….269,00 dinara,
 • Stanovi……………………………………………35.065,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………30.628,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………………68.651,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………….19.723,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u petoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………..7.013,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….……….178,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….………155,00 dinara,
 • Stanovi………………………………….……………..23.377,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje………………………………….21.039,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti…………………….…………..45.767,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta………………………………13.149,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u šestoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište………………………………….5.995,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište……………………….…………50,00 dinara,
 • Šumsko zemljište………………………………..………..44,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..15.341,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje…………………………………….13.806,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………..30.036,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………..9.862,00 dinara.

 1. Prosečne cene kvadratnog metra napokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara u sedmoj zoni iznose:
 • Građevinsko zemljište…………………………………….3.835,00 dinara,
 • Poljoprivredno zemljište…………………….……………….31,00 dinara,
 • Šumsko zemljište……………………………….…………….27,00 dinara,
 • Stanovi…………………………………….……………..12.784,00 dinara,
 • Kuće za stanovanje……………………………………….13.105,00 dinara,
 • Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti……………………….…………….25.028,00 dinara,
 • Garaže i garažna mesta…………………………………….8.218,00 dinara.

Član 3.

            Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Novog Pazara (“Službeni list grada Novog Pazara” br.11/16).

            Ovu odluku objaviti u “Službenom listu grada Novog Pazara” i na zvaničnoj internet strani grada Novog Pazara.

Član 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu grada Novog Pazara” a primenjivaće se od 01.01.2018.godine.

Broj: 436-1/17

U Novom Pazaru, dana 15.11.2017.godine

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

                                                                                                 PREDSEDNICA

                                                                                 Ifeta Radončić,dipl.ecc