На основу члана 6.став 5 до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 5. и члана 41. став 1. тачка 3. и тачка 16. Статута града Новог Пазара („Сл.лист града Нови Пазар“ бр. 4/13-пречишћен текст, 8/14, 01/2015, 6/16 и „Сл.гласник РС“, бр.80/16 – одлука УС), Скупштина града Новог Пазара на седници одржаној дана 15.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, која ће служити као основица за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину за непокретности на територији града Новог Пазара.

Члан 2.

Констатује се да је, за утврђивање пореза на имовину, на територији града Новог Пазара одређено седам зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Новог Пазара, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: прва, друга, трећа, четврта, пета, шеста и седма зона.

Прва зона одређена је за најопремљенију зону.

Просечна цена утврђена је по једном м2.

Члан 3.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018 .годину на територији града Новог Пазара у првој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………..…..27.613,00 динара

Пољопривредно земљиште………………………..1.582,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..1.385,00 динара,

Станови………………………………………….92.046,00 динара,

Куће за становање…………………………….82.841,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….180.208,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….46.024,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у другој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………..26.695,00 динара

Пољопривредно земљиште……………………….….904,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…792,00 динара,

Станови………………………………………….66.661,00 динара,

Куће за становање…………………………….59.173,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….128.720,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………32.873,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у трећој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………….15.779,00 динара

Пољопривредно земљиште…………….……………….505,00 динара,

Шумско земљиште………………………………….…440,00 динара,

Станови……………………………………………..52.599,00 динара,

Куће за становање……………………………….47.488,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности………………………….102.976,00 динара,

Гараже и гаражна места……………………………26.298,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у четвртој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………………10.519,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………….……………307,00 динара,

Шумско земљиште……………………………..…….269,00 динара,

Станови……………………………………………35.065,00 динара,

Куће за становање………………………………30.628,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………………68.651,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….19.723,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у петој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………..7.013,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….……….178,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….………155,00 динара,

Станови………………………………….……………..23.377,00 динара,

Куће за становање………………………………….21.039,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………….…………..45.767,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………………13.149,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у шестој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………….5.995,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….…………50,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..………..44,00 динара,

Станови…………………………………….……………..15.341,00 динара,

Куће за становање…………………………………….13.806,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………..30.036,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………..9.862,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у седмој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………………….3.835,00 динара,

Пољопривредно земљиште…………………….……………….31,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…………….27,00 динара,

Станови…………………………………….……………..12.784,00 динара,

Куће за становање……………………………………….13.105,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………….25.028,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………….8.218,00 динара.

Члан 3.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Новог Пазара (“Службени лист града Новог Пазара” бр.11/16).

Ову одлуку објавити у “Службеном листу града Новог Пазара” и на званичној интернет страни града Новог Пазара.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Новог Пазара” а примењиваће се од 01.01.2018.године.

Број: 436-1/17

У Новом Пазару, дана 15.11.2017.године

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

ПРЕДСЕДНИЦА

Ифета Радончић,дипл.ецц