Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada novog pazara

На основу члана 6.став 5 до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 5. и члана 41. став 1. тачка 3. и тачка 16. Статута града Новог Пазара („Сл.лист града Нови Пазар“ бр. 4/13-пречишћен текст, 8/14, 01/2015, 6/16 и „Сл.гласник РС“, бр.80/16 – одлука УС), Скупштина града Новог Пазара на седници одржаној дана 15.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, која ће служити као основица за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину за непокретности на територији града Новог Пазара.

Члан 2.

Констатује се да је, за утврђивање пореза на имовину, на територији града Новог Пазара одређено седам зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Новог Пазара, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: прва, друга, трећа, четврта, пета, шеста и седма зона.

Прва зона одређена је за најопремљенију зону.

Просечна цена утврђена је по једном м2.

Члан 3.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018 .годину на територији града Новог Пазара у првој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………..…..27.613,00 динара

Пољопривредно земљиште………………………..1.582,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..1.385,00 динара,

Станови………………………………………….92.046,00 динара,

Куће за становање…………………………….82.841,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….180.208,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….46.024,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у другој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………..26.695,00 динара

Пољопривредно земљиште……………………….….904,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…792,00 динара,

Станови………………………………………….66.661,00 динара,

Куће за становање…………………………….59.173,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….128.720,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………32.873,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у трећој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………….15.779,00 динара

Пољопривредно земљиште…………….……………….505,00 динара,

Шумско земљиште………………………………….…440,00 динара,

Станови……………………………………………..52.599,00 динара,

Куће за становање……………………………….47.488,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности………………………….102.976,00 динара,

Гараже и гаражна места……………………………26.298,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у четвртој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………………10.519,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………….……………307,00 динара,

Шумско земљиште……………………………..…….269,00 динара,

Станови……………………………………………35.065,00 динара,

Куће за становање………………………………30.628,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………………68.651,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….19.723,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у петој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………..7.013,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….……….178,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….………155,00 динара,

Станови………………………………….……………..23.377,00 динара,

Куће за становање………………………………….21.039,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………….…………..45.767,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………………13.149,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у шестој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………….5.995,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….…………50,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..………..44,00 динара,

Станови…………………………………….……………..15.341,00 динара,

Куће за становање…………………………………….13.806,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………..30.036,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………..9.862,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у седмој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………………….3.835,00 динара,

Пољопривредно земљиште…………………….……………….31,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…………….27,00 динара,

Станови…………………………………….……………..12.784,00 динара,

Куће за становање……………………………………….13.105,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………….25.028,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………….8.218,00 динара.

Члан 3.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Новог Пазара (“Службени лист града Новог Пазара” бр.11/16).

Ову одлуку објавити у “Службеном листу града Новог Пазара” и на званичној интернет страни града Новог Пазара.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Новог Пазара” а примењиваће се од 01.01.2018.године.

Број: 436-1/17

У Новом Пазару, дана 15.11.2017.године

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

ПРЕДСЕДНИЦА

Ифета Радончић,дипл.ецц

 

Обавештење управе за наплату јавних прихода града новог пазара

Република Србија град Нови Пазар

Градска управа за наплату јавних прихода 7. Јули бб 2, тел.: 020/320-787 ПИБ: 104004496, МАТ.БР.: 07192061 wеб:лпа.новипазар.рс, е-маил: лпанпаз@мтс.рс Нови Пазар: 20.02.2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се грађани да ће Градска управа за наплату јавних прихода вршити инспекциски надзор стамбено пословног и гаражног простора почев од 01.03.2017 год. Инспекциски надзор врши ће се у насељима Луг 3, Шутеновац, Мур и Својбор. Позивају се сви порески обвезници који имовину стекну, започну или престану да користе у току године, поднесу пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене. Порески обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге-правна лица и предузетници, дужни су да до 31. марта сваке године, поднесу пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину. Апелујемо на грађане да поднесу пореске пријаве за порез на имовину за непокретности за које није утврђена обавеза пореза Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара. Kао и да поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које поседују а нису пријавили, како против истих не би биле поднете прекршајне пријаве јер су прописане високе казне, које за физичка лица износе од 5.000-150.000 динара, за правна лица 500.000 динара и за предузетнике 100.000 динара. Упозоравају се порески обвезници да редовно измирују своје обавезе по решењима о одлагању плаћања пореског дуга-репрограма, који су закључили са Градском управом за наплату јавних прихода града Новог Пазара а поводом локалних јавних прихода града Новог Пазара. Пореским обвезницима који не измире своје рате по основу репрограма, Градском управом за наплату јавних прихода ће извршити раскид репрограма и принудно наплатити неизмирене обавезе.

Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се порески обвезници да, сходно члану 73.Закона о пореском поступку и пореској администрацији могу тражити репрограм, односно одлагање плаћања пореског дуга у рате. Порески обвезници могу тражити одлагање плаћања пореског дуга у 2 до 60 месечних рата, у зависности од пореског дуга, и то: Правна лица: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 500.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 500.001 до 1.000.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 1.000.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Предузетници: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 200.001 до 300.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 300.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Физичка лица: 1.До 50.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 50.001 до 100.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 200.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Одлагање може да се тражи на најмање 2 рате. – Порески обвезници-правна лица и предузетници чији главни дуг прелази 1.500.000 динара и физичка лица чији главни дуг прелази 200.000 динара, дужни су уз захтев да поднесу средство обезбеђења плаћања дугованог пореза. – Пореским обвезницима, који редовно измирују обавезе, отписује се 50% камате, док се преосталих 50% камате плаћа у месечним ратама уз главни порески дуг. – За време одлагања плаћања дугованог пореза, на преостали део рата обрачунава се камата по референтној каматној стопи НБС – За време трајања одлагања, порески обвезници су дужни да редовно измирују рате репрограма, доспеле обавезе и камату на рате репрограма по референтној каматној стопи НБС. Детаљније информације порески обвезници могу добити у Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара ул.7.Јли бб, у Одсеку за наплату, пореско рачуноводство и извештавање (канцеларија бр.5).