О Управи

Градска управа за наплату јавних прихода града Новог Пазара обавља послове администрирања локалних јавних прихода града Новог Пазара.

Што значи да обавља послове утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода и то по основу :

-пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге,
-пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге,
-накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
-локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,
-локалне комуналне таксе за забавне игре, –
накнаде за заштиту и унапређење животне средине, –
-наплаћује локалну комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама.

Управа је основана Одлуком о општинским управама („Сл.лист општине Нови Пазар“ бр.4/07) и формално је почела са радом 01.01.2008.године.