Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara obavlja poslove administriranja lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara, što znači da obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda i to po osnovu : poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, lokalne komunalne takse za zabavne igre, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, naplaćuje lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prostora na javnim površinama.

Uprava je osnovana Odlukom o opštinskim upravama („Sl.list opštine Novi Pazar“ br.4/07) i formalno je počela sa radom 01.01.2008.godine.