Обавештење

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

            Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) član 3 Uredba o internom konkursu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2016),  i člana 4 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2016),  konkursna Komisija za sprovođenje internog konkursa, oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA

 

I  Organ u kome se radno mesto popunjava: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

II  Radno mesto koje se popunjava: Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara.

Na radnom mestu Poreski inspektor kancelrijske kontrole, kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zvanja, stručne osposobljenosti za obavljanje poslova navedenog radnog mesta , kao i uslova u pogledu stručne spreme:

Potrebno zvanje: Mlađi savetnik

            Opis poslova Vodi postupak za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za fizička lica i drugih lokalnih javnih prihoda, vrši kontrolu ispravnosti i tačnosti podnetih poreskih prijava, vodi upravni postupak po zahtevima poreskih obveznika, vodi evidenciju primljenih rešenja od SUD-a i ugovora od javnih beležnika i sprovodi postupak kancelarijske kontrole po osnovu istih, vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte, razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbama u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe drugostepenog postupka, pruža stručnu pomoć organu lokalne samouprave koji rešava u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rešenja,  pravi analize i izveštaje  iz svog delokruga, daje mišljenje  po podnetim zahtevima za preknjižavanje, povraćaj i izdavanje uverenja, priprema, daje mišljenja i sarađuje sa drugim organima za izradu radnih verzija, nacrta i predloga opštih akata i akata čiji je predlagač Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, koordinira i učestvuje u upravnim poslovima i izrađuje pojedinačne akte, priprema i daje predloge za izradu elaborata, studija, programa, planova i izveštaja,obavlja i  druge poslove po nalogu načelnika Uprave  i neposrednog rukovodioca.

            Uslovi u pogledu stručne spreme: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetupravnog ili ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, i završen pripravnički staž, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

            Potreban broj službenika: 1

III  Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, rešenjem broj 112-47/18 od 16.05.2018.godine.

            IV  U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl.glasnik RS” br. 80/02…..30/18), Zakona poreza na imovinu (“Sl.glasnik RS”br.26/01, 68/14-dr zakon)

             V    Mesto rada: Novi Pazar, ulica 7 Juli bb.

             VI  Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana (petnaest) dana od dana kada je interni konkurs objavljen. Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

VII   Rok za podnošenje prijava počinje 17.05.2018.godine i ističe  31.05.2018.godine.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Mirsada Numanović  e-mail:

mirsada. imamovic.@novipazar.org.rs, broj telefona 020/320-787.

IX   Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs: Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, sa naznakom “Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  Poreski inspektor kancelarijske kontrole u Odseku za kancelarijsku kontrolu “.

X   Datum oglašavanja: 17.05.2018.godine.

            XI Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

  1. overena fotokopija diplome o školskoj spremi;
  2. fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
  3. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu;
  4. izvod iz Matične knjige rođenih;
  5. uverenje o državljanstvu;
  6. uverenje o da lice nije pravosnažno osuđivano, na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

            XIII Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Interni konkurs komisija će, dana 1.06.2018. godine u 12:00 sati, razmotriti sve pristigle prijave i dokaze i sačiniti listu kandidata među kojima će se sprovoditi izborni postupak. Listu kandidata potpisuju svi članovi komisije. Na listi kandidata za izbor naćiće se samo kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju , o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem i sa kojima će se obaviti usmeni razgovor u kojem će se oceniti one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata.

            Prijave kandidata koje su neblagovremene i nedopuštene; prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove; prijave kandidata koji nisu dostavili sve potrebne dokaze uz prijavu, konkursna Komisija odbacuje zaključkom.

XIV Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

 NAPOMENA: Interni konkurs broj 111-1/18 biće objavljen dana 17.05.2018. godine na na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara i Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar.

BROJ: 111-1/18

DATUM: 16.05.2018.godine

NOVI PAZAR

N A Č E L N I K,

Mirzet Bojadžić, dipl.ecc

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada novog pazara

На основу члана 6.став 5 до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 26/01, 45/02, 80/03, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 5. и члана 41. став 1. тачка 3. и тачка 16. Статута града Новог Пазара („Сл.лист града Нови Пазар“ бр. 4/13-пречишћен текст, 8/14, 01/2015, 6/16 и „Сл.гласник РС“, бр.80/16 – одлука УС), Скупштина града Новог Пазара на седници одржаној дана 15.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, која ће служити као основица за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину за непокретности на територији града Новог Пазара.

Члан 2.

Констатује се да је, за утврђивање пореза на имовину, на територији града Новог Пазара одређено седам зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Новог Пазара, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: прва, друга, трећа, четврта, пета, шеста и седма зона.

Прва зона одређена је за најопремљенију зону.

Просечна цена утврђена је по једном м2.

Члан 3.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018 .годину на територији града Новог Пазара у првој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………..…..27.613,00 динара

Пољопривредно земљиште………………………..1.582,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..1.385,00 динара,

Станови………………………………………….92.046,00 динара,

Куће за становање…………………………….82.841,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….180.208,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….46.024,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у другој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………..26.695,00 динара

Пољопривредно земљиште……………………….….904,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…792,00 динара,

Станови………………………………………….66.661,00 динара,

Куће за становање…………………………….59.173,00 динара

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….128.720,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………32.873,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у трећој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………….15.779,00 динара

Пољопривредно земљиште…………….……………….505,00 динара,

Шумско земљиште………………………………….…440,00 динара,

Станови……………………………………………..52.599,00 динара,

Куће за становање……………………………….47.488,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности………………………….102.976,00 динара,

Гараже и гаражна места……………………………26.298,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у четвртој зони износе:

Грађевинско земљиште……………………………10.519,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………….……………307,00 динара,

Шумско земљиште……………………………..…….269,00 динара,

Станови……………………………………………35.065,00 динара,

Куће за становање………………………………30.628,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………………68.651,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………….19.723,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у петој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………..7.013,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….……….178,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….………155,00 динара,

Станови………………………………….……………..23.377,00 динара,

Куће за становање………………………………….21.039,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности…………………….…………..45.767,00 динара,

Гараже и гаражна места………………………………13.149,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у шестој зони износе:

Грађевинско земљиште………………………………….5.995,00 динара,

Пољопривредно земљиште……………………….…………50,00 динара,

Шумско земљиште………………………………..………..44,00 динара,

Станови…………………………………….……………..15.341,00 динара,

Куће за становање…………………………………….13.806,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………..30.036,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………..9.862,00 динара.

Просечне цене квадратног метра напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији града Новог Пазара у седмој зони износе:

Грађевинско земљиште…………………………………….3.835,00 динара,

Пољопривредно земљиште…………………….……………….31,00 динара,

Шумско земљиште……………………………….…………….27,00 динара,

Станови…………………………………….……………..12.784,00 динара,

Куће за становање……………………………………….13.105,00 динара,

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности……………………….…………….25.028,00 динара,

Гараже и гаражна места…………………………………….8.218,00 динара.

Члан 3.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Новог Пазара (“Службени лист града Новог Пазара” бр.11/16).

Ову одлуку објавити у “Службеном листу града Новог Пазара” и на званичној интернет страни града Новог Пазара.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Новог Пазара” а примењиваће се од 01.01.2018.године.

Број: 436-1/17

У Новом Пазару, дана 15.11.2017.године

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

ПРЕДСЕДНИЦА

Ифета Радончић,дипл.ецц

 

Обавештење управе за наплату јавних прихода града новог пазара

Република Србија град Нови Пазар

Градска управа за наплату јавних прихода 7. Јули бб 2, тел.: 020/320-787 ПИБ: 104004496, МАТ.БР.: 07192061 wеб:лпа.новипазар.рс, е-маил: лпанпаз@мтс.рс Нови Пазар: 20.02.2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се грађани да ће Градска управа за наплату јавних прихода вршити инспекциски надзор стамбено пословног и гаражног простора почев од 01.03.2017 год. Инспекциски надзор врши ће се у насељима Луг 3, Шутеновац, Мур и Својбор. Позивају се сви порески обвезници који имовину стекну, започну или престану да користе у току године, поднесу пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене. Порески обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге-правна лица и предузетници, дужни су да до 31. марта сваке године, поднесу пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину. Апелујемо на грађане да поднесу пореске пријаве за порез на имовину за непокретности за које није утврђена обавеза пореза Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара. Kао и да поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које поседују а нису пријавили, како против истих не би биле поднете прекршајне пријаве јер су прописане високе казне, које за физичка лица износе од 5.000-150.000 динара, за правна лица 500.000 динара и за предузетнике 100.000 динара. Упозоравају се порески обвезници да редовно измирују своје обавезе по решењима о одлагању плаћања пореског дуга-репрограма, који су закључили са Градском управом за наплату јавних прихода града Новог Пазара а поводом локалних јавних прихода града Новог Пазара. Пореским обвезницима који не измире своје рате по основу репрограма, Градском управом за наплату јавних прихода ће извршити раскид репрограма и принудно наплатити неизмирене обавезе.

Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се порески обвезници да, сходно члану 73.Закона о пореском поступку и пореској администрацији могу тражити репрограм, односно одлагање плаћања пореског дуга у рате. Порески обвезници могу тражити одлагање плаћања пореског дуга у 2 до 60 месечних рата, у зависности од пореског дуга, и то: Правна лица: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 500.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 500.001 до 1.000.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 1.000.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Предузетници: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 200.001 до 300.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 300.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Физичка лица: 1.До 50.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 50.001 до 100.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 200.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Одлагање може да се тражи на најмање 2 рате. – Порески обвезници-правна лица и предузетници чији главни дуг прелази 1.500.000 динара и физичка лица чији главни дуг прелази 200.000 динара, дужни су уз захтев да поднесу средство обезбеђења плаћања дугованог пореза. – Пореским обвезницима, који редовно измирују обавезе, отписује се 50% камате, док се преосталих 50% камате плаћа у месечним ратама уз главни порески дуг. – За време одлагања плаћања дугованог пореза, на преостали део рата обрачунава се камата по референтној каматној стопи НБС – За време трајања одлагања, порески обвезници су дужни да редовно измирују рате репрограма, доспеле обавезе и камату на рате репрограма по референтној каматној стопи НБС. Детаљније информације порески обвезници могу добити у Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара ул.7.Јли бб, у Одсеку за наплату, пореско рачуноводство и извештавање (канцеларија бр.5).

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24