ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се порески обвезници да, сходно члану 73.Закона о пореском поступку и пореској администрацији могу тражити репрограм, односно одлагање плаћања пореског дуга у рате. Порески обвезници могу тражити одлагање плаћања пореског дуга у 2 до 60 месечних рата, у зависности од пореског дуга, и то: Правна лица: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 500.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 500.001 до 1.000.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 1.000.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Предузетници: 1.До 100.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 200.001 до 300.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 300.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Физичка лица: 1.До 50.000 динара дугованог пореза-највише 30 рата, 2.Од 50.001 до 100.000 динара дугованог пореза-највише 40 рата, 3.Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза-највише 50 рата, 4.Преко 200.001 динара дугованог пореза -највише 60 рата. Одлагање може да се тражи на најмање 2 рате. – Порески обвезници-правна лица и предузетници чији главни дуг прелази 1.500.000 динара и физичка лица чији главни дуг прелази 200.000 динара, дужни су уз захтев да поднесу средство обезбеђења плаћања дугованог пореза. – Пореским обвезницима, који редовно измирују обавезе, отписује се 50% камате, док се преосталих 50% камате плаћа у месечним ратама уз главни порески дуг. – За време одлагања плаћања дугованог пореза, на преостали део рата обрачунава се камата по референтној каматној стопи НБС – За време трајања одлагања, порески обвезници су дужни да редовно измирују рате репрограма, доспеле обавезе и камату на рате репрограма по референтној каматној стопи НБС. Детаљније информације порески обвезници могу добити у Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара ул.7.Јли бб, у Одсеку за наплату, пореско рачуноводство и извештавање (канцеларија бр.5).