OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se poreski obveznici da, shodno članu 73.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu tražiti reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga u rate.

Poreski obveznici mogu tražiti odlaganje plaćanja poreskog duga u 2 do 60 mesečnih rata, u zavisnosti od poreskog duga, i to:

Pravna lica:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 1.000.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Preduzetnici:

1.Do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 300.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Fizička lica:

1.Do 50.000 dinara dugovanog poreza-najviše 30 rata,

2.Od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza-najviše 40 rata,

3.Od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza-najviše 50 rata,

4.Preko 200.001 dinara dugovanog poreza -najviše 60 rata.

Odlaganje može da se traži na najmanje 2 rate.

– Poreski obveznici-pravna lica i preduzetnici čiji glavni dug prelazi 1.500.000 dinara i fizička lica čiji glavni dug prelazi 200.000 dinara, dužni su uz zahtev da podnesu sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza.

– Poreskim obveznicima, koji redovno izmiruju obaveze, otpisuje se 50% kamate, dok se preostalih 50% kamate plaća u mesečnim ratama uz glavni poreski dug.

– Za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, na preostali deo rata obračunava se kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS

– Za vreme trajanja odlaganja, poreski obveznici su dužni da redovno izmiruju rate reprograma, dospele obaveze i kamatu na rate reprograma po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

Detaljnije informacije poreski obveznici mogu dobiti u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara ul.7.Jli bb, u Odseku za naplatu, poresko računovodstvo i izveštavanje (kancelarija br.5).