Republika Srbija

Grad Novi Pazar

 

 

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda
7. Juli bb 2, tel.: 020/320-787

PIB: 104004496, MAT.BR.: 07192061

web:lpa.novipazar.rs, e-mail: lpanpaz@mts.rs
Novi Pazar: 20.02.2017.god.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Obaveštavaju se građani da će Gradska uprava za naplatu javnih prihoda vršiti inspekciski nadzor stambeno poslovnog i garažnog prostora  počev od 01.03.2017 god. Inspekciski nadzor vrši će se u naseljima Lug 3, Šutenovac, Mur i  Svojbor.

Pozivaju se svi poreski obveznici koji imovinu steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige-pravna lica i preduzetnici, dužni su da do 31. marta svake godine, podnesu poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Apelujemo na građane da podnesu poreske prijave za porez na imovinu za nepokretnosti za koje nije utvrđena obaveza poreza Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Kao i da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje poseduju a nisu prijavili, kako protiv istih ne bi bile podnete prekršajne prijave jer su propisane visoke kazne, koje za fizička lica iznose od 5.000-150.000 dinara, za pravna lica 500.000 dinara i za preduzetnike 100.000 dinara.

Upozoravaju se poreski obveznici da redovno izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga-reprograma, koji su zaključili sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara a povodom lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara.

Poreskim obveznicima koji ne izmire svoje rate po osnovu reprograma, Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda će izvršiti raskid reprograma i prinudno naplatiti neizmirene obaveze.